દરેક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરે મમતા દીવસે આપેલ સેવાઓની ડેટા એન્ટ્રી તેમના પીએચસી/સબસેન્ટર/આશા/ANM નો ફોન પર સંપર્ક કરી તાત્કાલીક પુરી કરવી

Welcome Message

Dashboard

FY : 2018-2019
Prev. Day Entries Today Entries   Cumulative Entries   Cum. Expected Entries  
Pregnant Women : 1266 3700 1197808 1105560
Infant : 1133 3208 1169427 1005216
Delivery : 1201 3426 1213514 1005216
Total Child Screening Entry(Phase-3) : 6187565