દરેક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરે મમતા દીવસે આપેલ સેવાઓની ડેટા એન્ટ્રી તેમના પીએચસી/સબસેન્ટર/આશા/ANM નો ફોન પર સંપર્ક કરી તાત્કાલીક પુરી કરવી

Welcome Message

Dashboard

Prev. Day Entries Today Entries   Cumulative Entries   Cum. Expected Entries  
Pregnant Women : 6819 2151 1192633 1237158
Infant : 8480 2556 1291565 1125820
Delivery : 6751 2006 1150124 1125820
Total Child Screening Entry : 4318618
Child Screening Entry Verified : 4215173