દરેક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરે મમતા દીવસે આપેલ સેવાઓની ડેટા એન્ટ્રી તેમના પીએચસી/સબસેન્ટર/આશા/ANM નો ફોન પર સંપર્ક કરી તાત્કાલીક પુરી કરવી

Welcome Message

Dashboard

FY : 2016-2017
Prev. Day Entries Today Entries   Cumulative Entries   Cum. Expected Entries  
Pregnant Women : 5042 28 1409683 1424124
Infant : 4014 98 1427821 1295960
Delivery : 4238 99 1380759 1295960
Total Child Screening Entry : 5890506