પ્રા. આ.કે/શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, તાલુકા હોસ્પિટલ, જિલ્લા હોસ્પિટલ અને મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલોએ ૧ લી એપ્રિલ,૨૦૧૭ થી આજા દિન સુધીની OPD, IPD, Operation, Delivery, લેબ ટેસ્ટની ડેટા એન્ટ્રી દિન-૨માં પુર્ણ કરવી.

Welcome Message

Dashboard

FY : 2018-2019
Prev. Day Entries Today Entries   Cumulative Entries   Cum. Expected Entries  
Pregnant Women : 4867 1926 82586 85836
Infant : 3762 1589 59531 78039
Delivery : 4147 1738 65814 78039
Total Child Screening Entry(Phase-3) : 6191280