તા. ૮/૨/૨૦૧૮ ના રોજ ૧૪.૦૦ કલાકથી ૧૬.૦૦ કલાક દરમ્યાન ફેમિલી હેલ્થ સર્વે અને રસીકરણ બાબતે વંદે ગુજરાત ચેનલ પર સેટકોમ થશે. આથી, તમામ પ્રા.આ.કે./શ.આ.કે. ના તબીબી અધિકારી, સ્ટાફ, તમામ સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર, પુરુષ આરોગ્ય કાર્યકર અને આશાએ નજીકના વંદે ગુજરાત ચેનલ રીસીવીંગ કેન્દ્ર ખાતે આ સમય દરમિયાન અચૂક ઉપસ્થિત રહેવાનું રહેશે.

Welcome Message

Dashboard

FY : 2018-2019
Prev. Day Entries Today Entries   Cumulative Entries   Cum. Expected Entries  
Pregnant Women : 5538 582 319123 302292
Infant : 4372 401 263993 274833
Delivery : 4736 433 289799 274833
Total Child Screening Entry(Phase-3) : 6191360