હેલ્પ ડેસ્ક


ઈ - મમતા સોફ્ટવેરને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સમય 10:30 AM થી 6:10 PM દરમિયાન નિચે દર્શાવેલ મોબાઈલ નંબર અથવા  ઈ-મેલ પર સંપર્ક કરવો.

ટોલ ફ્રી નંબર : 1800 233 1044ઈ-મેલ : emamtahelpdesk@gmail.com